Istočna medicina

Istočna medicina u sistemu građe čoveka izdvaja četiri nivoa: fizičko telo, sistem meridijana, emocije i psihu. Pri tome, svaki viši nivo utiče na niži.

Bolest, prema predstavama lekara istoka, često nastaje u umu, a zatim se realizuje na materijalnom nivou. Ali kod oboljenja fizičkog tela obavezno postoji poremećaj na nivou psihe i emocija.

Harmonija viših nivoa uslovljava harmoniju nižih nivoa. U svojim pristupima istočna medicina uzima u obzir integritet i međusobnu povezanost svih nivoa organizma.

Lekari tradicionalne istočne medicine smatraju da se njihov zadatak sastoji u tome da: jačaju zdravlje zdravih, povećavaju rezerve zdravlja pacijentima koji se nalaze u stanju pred bolest i najzad da leče bolesne.

Istočna filizofija zdravlja je jedinstven sistem pogleda na odnos čoveka i Vasione koja ga okružuje, gde čovek predstavlja mikrokosmos koji se nalazi u vasionskom makrokosmosu.

Koncepcija U-SIN

Osnovni pogled na svet stanovnika istočnih zemalja od davnina je bio dualistička kosmogonska koncepcija postojanja dve suprostavljene sile – “JIN” i “JANG”, koje su prvo nastale iz jedinstvene energije “ČI”. To se desilo pod dejstvom prvobitne energije “TAJCI” (bukvalno značenje – “Velika Granica”).

Kao posledica kondezovanja energije ČI desila se podela na svetle i lake JANG-ČI, koje su se podigle gore i stvorile Nebo, i mutne i teške JIN-ČI, koje su se spustile dole i stvorile Zemlju. Smenjivanje Jin (pasivna sila) i Jang (aktivna sila) zadaje cikličnost svih procesa u prirodi: dan i noć, jutro i veče, zima i leto, hladnoća i toplota, budno stanje i san, udisanje i izdisanje,  itd.

Interakcija Jin i Jang rađa pet glavnih elemenata (osnovnih principa, osnovnih prirodnih elemenata) koji su osnova svih stvari i prirodnih stanja: Drvo, Vatru, Zemlju, Metal i Vodu.

Ako obratimo pažnju na međusobno povezane ciklične pojave, kako u prirodi, tako i u ljudskom organizmu: noć-dan, jutro-veče, zima-leto, hladnoća-toplota, budno stanje-san, udisanje-izdisanje, u tim ciklusima se mogu zapaziti podjednake faze.

Svaki od tih ciklusa se sastoji od četiri naizmenična stanja:

 1. Rođenje (rastenje) odgovara jutru, proleću itd.
 2. Maksimalna aktivnost (kulminacija) odgovara podnevu, letu itd.
 3. Opadanje (uništenje) odgovara večeri, jeseni itd.
 4. Minimalna aktivnost (mir) odgovara noći, zimi itd.

Pet elemenata:

 • DRVO je simbol rađanja, rastenja.
 • VATRA je simbol maksimalne aktivnosti.
 • METAL je simbol opadanja.
 • VODA je simbol minimalne aktivnosti.
 • ZEMLJA je dodat, peti elemnt, koji je centar i osovina za ciklične promene, tj. sve ciklične promene se dešavaju na Zemlji.

Ovi elementi pomažu da se bolje shvati interakcija sila koje funkcionišu u prirodi, omogućujući da se objasne postojeće veze.

U starom traktatu “Šu-Cin” je rečeno: “Stalna priroda vode je da bude mokra i da teče dole; stalna priroda drveta je da trpi savijanje i da se ispravlja; stalna priroda vatre je da gori i da se diže uvis; stalna priroda zemlje je da prima seme i da daje letinu; stalna priroda metala je da se potčinjava spoljnom uticaju i da se ispravlja.”

Teorija “U-Sin” je neraskidivo povezana sa učenjem Jin-Jang, njena posledica i dalji razvoj.

Glavni elementi istovremeno međusobno rađaju i međusobno nadvladavaju jedan drugoga.

Naizmeničnost međusobnog stvaranja glavnih elemenata: 

 • drvo rađa  vatru,
 • vatra rađa zemlju,
 • zemlja rađa metal,
 • metal rađa vodu,
 • voda rađa drvo i tako dalje.

Ciklus međusobnog rađanja nestaje u beskraju.

Naizmeničnost međusobnog nadvladavanja glavnih elemenata je drugačija:

 • voda nadvladava vatru,
 • vatra nadvladava metal,
 • metal nadvladava drvo,
 • drvo nadvladava zemlju,
 • zemlja nadvladava vodu.

Međusobno rađanje se odvija u obliku kruga, a međusobno nadvladavanje u obliku zvezde.

Polazeći od principa univerzalnosti, ta shema organizacije se prenosi na sva živa bića, objekte i procese, uklučujući i čoveka. Postoji veza između pet elemenata i svakog sastavnog dela čoveka, svake fiziološke funkcije. Sve prirodne pojave takođe nalaze svoj ekvivalent sa pet elemenata. Na taj način su, prema učenju o pet elemenata, sastavljene sheme organizacije kako Vasione (makrokosmos) tako i čoveka (mikrokosmos).

Na osnovu analogije između svih pojava i pet glavnih elemenata Koncepcija “U-SIN” je formirala skladnu sliku međusobnih odnosa između čoveka i prirode.

TEMELJNI PRINCIPI  PET  GLAVNIH  ELEMENATA  
  DRVO    VATRA  ZEMLJA  METAL  VODA
Pet gustih organa – JINJetraSrce (Perikard)SlezinaPlućaBubrezi
Pet šupljih organa – JANGŽučna kesaTanko crevo (Trostruki grejač)ŽeludacDebelo crevoMokraćna bešika
Pet sistema organizmaImuni sistemEndokrini sistemVarenjeDisanjeKrvotok
Pet dodatnih funkcijaRegulacija razmene materijaUpravljanje psihomCirkulacija krviRazmena energijeUpravljanje nasleđivanjem
Pet emocija  BesRadostZamišljenostTugaStrah
Pet otvora prozoraOčiJezikUstaNosUši
Pet struktura telaTetiveKrvni sudoviMišićiKoža i dlakeKosti
Pet izlučevina  SuzeZnojPljuvačkaSekreti iz nosaMokraća
Pet ukusa  KiseloGorkoSlatkoLjutoSlano
Pet boja  ZelenaCrvenaŽutaBelaCrna
Pet promena transformacijaRođenjeRast, razvojPromenaAkumulacija, precvetavanjeČuvanje, nestajanje
Pet korisnih biljakaPšenicaProsoRažPirinačMahunarke
Pet vrsta korisnog mesaPiletinaOvčetinaGovedinaKonjetinaSvinjetina
Pet strana svetaIstokJugSredina, centarZapadSever
Pet prirodnih pojavaVetarToplotaVlagaSuvoćaHladnoća
Pet godišnjih dobaProlećeLetoKraj leta, kasno letoJesenZima

Praktičan značaj teorije U-SIN

Osnovnu postavku teorije “U-Sin” koja ima praktičan značaj predstavlja zaključak da između pet elemenata postoje veze koje se potčinjavaju teoriji Jin-Jang. Te veze su predstavljene u obliku dve suprotnosti: stvaralačka (koja stimuliše) i destruktivna (koja koči).

Stvaralačka veza

 • DRVO stimuliše (rađa) VATRU
 • VATRA stimuliše (greje) ZEMLJU
 • ZEMLJA stimuliše (rađa) METAL
 • METAL stimuliše (daje) VODU
 • VODA stimuliše (hrani) DRVO

Svaki element kao da kontroliše, stimuliše i rađa element koji sledi za njim. Prema tome, stvaralačka veza daje aktivnost koja pomaže razvoju.

Destruktivna veza

 • VATRA pokorava (topi) METAL
 • METAL pokorava (seče) DRVO
 • DRVO pokorava (rije korenjem) ZEMLJU
 • ZEMLJA pokorava (upija) VODU
 • VODA pokorava (gasi) VATRU

Tako je stvaralačka veza  u stvari spoljna i ostvaruje se po krugu, a destruktivna je unutrašnja i ostvaruje se u formi zvezde unutar tog kruga. Pošto je stvaralačaka veza usmerena na razvoj, stimulisanje, pobudu, a destruktivna na pokoravanje, dopuštanje i kočenje, one se međusobno uravnotežuju analogno silama Jin-Jang.

Ako pogledamo dijagram sa aspekta savremene teorije kibernetike videćemo da U-Sin predstavlja jedinstven sistem, koji je obuhvaćen direktnim i povratnim vezama koje obezbeđuju njenu superstabilnost. Delovanje nekog spoljnog faktora može poremetiti neki od elemenata, ali ako su sačuvane veze među elementima, sistem će delovanjem direktnih i povratnih veza, posle prelaznog procesa, doći u stanje ravnoteže.

Po toj shemi se razvijaju akutne bolesti i proces ozdravljenja. Ako se delovanjem spoljnih faktora raskinu veze koje regulišu sistem, ravnoteža neće moći da se uspostavi. Po tom principu se formiraju uporna patološka stanja (hronične bolesti). Ake se stvara manjak ili višak ovih ili onih veza, nastaje patologija.

Karakter i širenje bolesti ne izlazi izvan okvira teorije Jin-Jang, ali dinamika njenog razvoja može se objasniti samo sa aspekta stvaralačkih i destruktivnih veza ciklusa pet elemenata.

Koncepcija »U-Sin« je primenjiva kod analize ne samo pojava okolnog sveta, već i fiziologije ljudskog organizma za objašnjenje veza između unutrašnjih organa, kao i za dijagnostiku i lečenje raznih patologija.

Pet glavnih elemenata su vezani za organe čoveka i zato energije godišnjih doba povoljno utiču na organe: na jetru – energija proleća, na srce – energija leta, na pluća – energija jeseni, na bubrege – energija zime. Skup uticaja daje pozitivan efekat na duhovnu energiju koju treba održavati u harmoniji.

Svaki glavni element je simbol životnih procesa koji se odvijaju kako u prirodi, tako i u čoveku:

 • Od glavnih elemenata: voda, zemlja i metal grade se tela.
 • Drvo materijalizuje prncip rođenja i rasta, prelaza od pasivne sile Jin ka aktivnoj Jang.
 • Vatra je simbol kretanja i razvoja, maksimalne životne aktivnosti, vrhunac aktivne sile Jang.
 • Metal je simbol početka opadanja (od Jang ka Jin).
 • Voda je simbol minimalne aktivnosti (Jin).
 • Zemlja je centar i osa cikličnih procesa vasione.

Iz toga proističe pojam jedinstvene celine koja obuhvata celu vasionu i čoveka. U okolnom svetu (makrokosmosu) čovek prestavlja svet u minijaturi (mikrokosmos), odraz vasione i sastoji se iz istih pet glavnih elemenata koji u organizam dospevaju sa hranom. Organi stupaju u interakciju između sebe i sa okolnom sredinom i svaki organ odgovara određenom osnovnom načelu.

U tom jedinstvenom sistemu sve je međusobno povezano i zavisi jedno od drugoga. Svi delovi makrokosmosa, a znači i mikrokosmosa imaju zajedničku funkcionalnu strukturu. Ti zakoni i ciklusi u potpunosti odgovaraju procesima koji se realno dešavaju u ljudskom organizmu. Na primer: kod bolesti pluća dešavaju se energetski poremećaji u jetri, a zatim energetski disbalans se širi po meridijanima i slezini itd.

Svakom glavnom elementu odgovara određeni organ:

 • DRVO – JETRA (ŽUČNA KESA)
 • VATRA – SRCE ( TANKO CREVO)
 • ZEMLJA – SLEZINA (ŽELUDAC)
 • METAL – PLUĆA (DEBELO CREVO)
 • VODA – BUBREZI (MOKRAĆNA BEŠIKA)

Jetra rađa srce, srce – slezinu, slezina – pluća, pluća – bubrege, bubrezi – jetru. Tako izgleda jedna od veza ciklusa koja obezbeđuje njegovu potpunu zaokruženost. (Sl. 2)

Ceo krug istočnih medicinskih učenja obuhvaćen je ovom filozofskom koncepcijom. Razume se da tretirajući čoveka i njegov organizam kao celoviti sistem, istočna medicina se malo bavila anatomijom i fiziologijom (u evropskom smislu), već je težila da otkrije veze i međusobne odnose unutar organizma, to jest njegove funkcije.

Leave a Comment